• image

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  +357 25396206

 • image

  ΩΡΑΡΙΟ
  Δευ - Τρ - Τετ - Παρ 8:00 - 15:00 & 18:30-20:00

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

A.T.Automotive Technology Center

ιδρύθηκε το 2003

Η σχολή A.T.Automotive Technology Center  ιδρύθηκε το 2003 με βασικό στόχο να εκπαιδεύσει τους απόφοιτους τεχνικών σχολών, λυκείων και άλλων δευτεροβάθμιων ιδρυμάτων στην μηχανική οχημάτων. Το εκπαιδευτικό κέντρο τεχνολογίας αυτοκινήτου ΑTC, Automotive Technology Centre, αποτελεί εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης του Institute of the Motor Ιndustry, στην Κύπρο.
 • εκπαιδεύονται και μετεκπαιδεύονται τεχνικοί
 • επιμόρφωση υφιστάμενων τεχνιτών οχημάτων
 • αρχική κατάρτιση νέων
 • πιστοποίηση των διπλωμάτων από το IMI Αγγλίας
Εγκαταστάσεις της σχολής
 • Λεμεσός
 • Λιοπέτρι
 • Πάφος
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εκπαιδεύονται και μετεκπαιδεύονται τεχνικοί οι οποίοι έχουν σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία και ειδικότερα με την συντήρηση και επιδιόρθωση μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και νέοι οι οποίοι θέλουν να καταρτιστούν στην νέα τεχνολογία του σύγχρονου αυτοκινήτου. Η σχολή παρέχει συνεχόμενη εγκεκριμένη κατάρτιση και εκπαίδευση, η οποία ορίζεται και ελέγχεται με συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης του IMI Αγγλίας. Στόχος της σχολής είναι η επιμόρφωση υφιστάμενων τεχνιτών οχημάτων, αλλά και η αρχική κατάρτιση νέων, στον τομέα της συντήρησης και επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων, με την πιστοποίηση πάντα των διπλωμάτων από το IMI Αγγλίας, με κύριο σκοπό να μπορούν να ακολουθούν την καλπάζουσα  ανέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί, προσφέροντας αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής, υλοποιούνται και τροχιοδρομούνται, σε βασικούς άξονες πιστοποιημένης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης κατά εξάμηνα, στις τρεις επαρχίες Λεμεσού, Λιοπετρίου και Πάφου στις εγκαταστάσεις της σχολής.

IMI Αγγλίας

Έλέγχος ποιότητας και πιστοποίησης

Το ΙΜΙ θέτει πρότυπα για την κατάρτιση σε όλο τον τομέα, προσφέρει 250 προσόντα μέσω 600 παρόχων κατάρτισης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, προωθεί ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και εκστρατείες για μεγαλύτερη αναγνώριση για τους επαγγελματίες της αυτοκινητοβιομηχανίας.   Το 1920 μέσα από μια έμπνευση διάφορων μελών της αυτοκινητοβιομηχανίας για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας ιδρύθηκε το σημερινό ΙΜΙ. Αρχικά ιδρύθηκε ως Ινστιτούτο Εμπορίου Αυτοκινήτων, με γραφεία στο κεντρικό Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '20, το ίδρυμα εξαπλώθηκε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με 3.000 μέλη. Στη δεκαετία του 1930 και του 40, το Ινστιτούτο συνέχισε να αναπτύσσεται παρά την κατάθλιψη και τον πόλεμο. Μετά την λιτότητα του πολέμου και την επακόλουθη διανομή και ανακατασκευή, η μαζική κατανάλωση και η μαζική οδήγηση άρχισαν να αναπτύσσονται τη δεκαετία του 1950. Η τότε μετονομασμένη, Ινστιτούτο της αυτοκινητοβιομηχανίας αυξήθηκε για να συμβαδίσει με τον τομέα. Η σημασία του τομέα και του ΙΜΙ στο εσωτερικό του αναγνωρίστηκε το 1955 με τη χορήγηση του οικόσημου. Το ινστιτούτο βασίστηκε σε αυτό με τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας το 1970, το οποίο καθιστά υποχρεωτικό τα μέλη να διατηρούν τις δεξιότητές τους ενημερωμένες με την συνεχιζόμενη κατάρτιση και την απαίτηση να αντιμετωπίζουν πάντα τους πελάτες δίκαια.  

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

πιστοποιημένα από ΑνΑΔ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που ξεκίνησε το έργο της το 1979. Αποστολή της ΑνΑΔ είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους. Για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΑνΑΔ, λειτουργεί το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο τέλος με βάση των απολαβών σε κάθε έναν από τους εργοδοτούμενούς του, όπως κάθε φορά θα καθορίζεται. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρείται η Κυβέρνηση υπό την ιδιότητά της ως εργοδότης.

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

.

Σκοπός

Συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ.

.

Βασικές Πρόνοιες

Το Σχέδιο διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Επιχορηγείται η συμμετοχή εργοδοτουμένων επιχειρήσεων/οργανισμών σε εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ προγράμματα.Η συμμετοχή στα προγράμματα εξασφαλίζεται μετά από συνεννόηση των επιχειρήσεων/οργανισμών με τα ΚΕΚ.Κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα συμπληρώνεται αίτηση για συμμετοχή και επιχορήγηση η οποία υποβάλλεται στην ΑνΑΔ μετά από επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, μέσω του ΚΕΚ.Στο Σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν και εγγεγραμμένοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης άνεργοι, για κάλυψη κενών θέσεων, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, νοουμένου ότι ικανοποιούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

.

Οικονομική Κάλυψη

Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη, εργοδοτούμενοι του οποίου παρακολούθησαν με επιτυχία πρόγραμμα που οργανώνεται μέσα στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου, για κάλυψη μέρους του δικαιώματος συμμετοχής/διδάκτρων στο πρόγραμμα. Το χορήγημα καταβάλλεται στον οργανωτή του προγράμματος μετά από σχετική εξουσιοδότηση της επιχείρησης. Επίσης, καταβάλλεται στο ΚΕΚ που εφάρμοσε το πρόγραμμα, επιχορήγηση για την κατάρτιση ανέργων.

.

Θεματολόγιο

Η ΑνΑΔ εκδίδει Θεματολόγιο ανά διετία με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των ΚΕΚ αναφορικά με τους θεματικούς τομείς προγραμμάτων που μπορούν να υποβάλουν στην ΑνΑΔ για έγκριση και επιχορήγηση της εφαρμογής τους.

.

Συνεργασία

Για κάθε ΚΕΚ που συνεργάζεται με την ΑνΑΔ για εφαρμογή Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης υπάρχει αρμόδιος Λειτουργός στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης για παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για ενημέρωση όλων των ΚΕΚ, των εργοδοτών και των καταρτιζομένων, η ΑνΑΔ εκδίδει Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών που περιγράφει αναλυτικά την πολιτική, τις διαδικασίες, καθώς και τα κριτήρια/προϋποθέσεις έγκρισης και επιχορήγησης προγραμμάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ